I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „InfraSEC” (dalej: "Konkurs") jest „Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości)”, zwany w dalszej części Regulaminu również "Organizatorem".
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne podsiadając pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, które są uczestnikami konferencji InfraSEC 2021.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;
  2. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoba będąca wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;

II. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na stronie internetowej https://konferencja.infrasecforum.pl/ (dalej „Strona Internetowa”) w dniu 18 lutego 2021 (dalej: „Czas trwania Konkursu”).

III. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są jedna nagroda kategorii I (o wartości 639,00 zł brutto, w tym Grill elektryczny o wartości 519,51 zł) jedna nagroda kategorii II (o wartości 570,40 zł brutto, w tym PLECAK/TORBA NIGEER NA LAPTOPA 17,3" 1810 Z USB o wartości 218,70 zł oraz kamizelka brandowana CSOC o wartości 245,03 zł) oraz jedna nagroda kategorii III (o wartości 166,05 zł brutto, w tym koc brandowany o wartości 70 zł i termos o wartości 20 zł oraz zestaw otwieraczy do wina o wartości 20 zł oraz zestaw samochodowy o wartości 15 zł, a także scyzoryk o wartości 10 zł).
 2. Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie w trakcie całości trwania konkursu.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydane na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Konkursu odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez wypełnienie ankiety oceny konferencji oraz w ankiecie w przeznaczonym do tego miejscu podanie hasła wraz z podaniem danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu komórkowego w krajowej sieci telefonii komórkowej, adres e-mail, wyrażenie wszystkich zgód na przetwarzanie ww. danych osobowych oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 2. Spośród wszystkich przesłanych Zgłoszeń konkursowych w Czasie trwania Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni w dniu 18 lutego 2021 o godzinie 16.45 podczas trwania punktu agendy Zakończenie konferencji 5 zgłoszeń konkursowych, a autorom przyzna Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie Zwycięzców odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 o godzinie 16.45 podczas trwania punktu agendy Zakończenie konferencji.
 2. Organizator skontaktuje się e-mailowo bądź telefonicznie ze Zwycięzcami w terminie najpóźniej do dnia 4 marca 2021 roku.
 3. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

VII. ODBIÓR NAGRÓD

 1. Odbiór Nagród następuje poprzez wysłanie ich do zwycięzców Konkursu drogą pocztową bądź kurierem na adres wskazany przez te osoby w terminie nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia Konkursu, wedle wyboru Organizatora.
 2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

IX. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres mailowy Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu w danej edycji. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz numer telefonu składającego reklamację, wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.
 3. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje Zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez uczestnika Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci internetowych powstałych w szczególności z winy operatorów albo uczestników Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą wyłącznie na korzyść uczestników Konkursu i bez uszczerbku dla praw nabytych uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na stronie internetowej www.infrasecforum.pl.

InfraSEC Forum 2024

28-29 lutego 2024r.
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.