Regulamin Konferencji „InfraSEC Forum 2022”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 14 października 2020 r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z InfraSEC Forum 2022 jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
 • InfraSEC Forum  – E-Konferencja InfraSEC Forum 2022, której dotyczy niniejszy Regulamin Szczegółowy
 • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
 • Polityka Cookies - https://infrasecforum.pl/polityka-cookies/
 • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
 • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
 • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
 • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
 • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
 1. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 2. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 3. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

§2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI InfraSEC Forum 2022

 1. InfraSEC Forum 2022 jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: do praktyków finansów i controllingu.
 2. Liczba Uczestników w InfraSEC Forum 2021 jest nieograniczona.
 3. InfraSEC Forum 2022 jest E-Konferencją organizowaną w trybie webinarium dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie: https://infrasecforum.pl/agenda/ Na InfraSEC Forum 2021 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://infrasecforum.pl/rejestracja/
 4. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 23.02.2022 lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w InfraSEC Forum 2022 i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w InfraSEC Forum 2022.
 5. W InfraSEC Forum 2021 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 6. Udział w InfraSEC Forum 2022 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 7. Evention nie zapewnia lokalizacji Uczestnikom InfraSEC Forum 2022.
 8. InfraSEC Forum 2022 obejmuje swoim zakresem:
 9. przeprowadzenie InfraSEC Forum 2022 zgodnie z Harmonogramem;
 10. udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji);
 11. projekcję prezentacji multimedialnych InfraSEC Forum 2022;
 12. możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań z użyciem czatu / głosu / głosu i wizerunku;
 13. dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
 14. Aktualna Lista Partnerów InfraSEC Forum 2022 znajduje się na stronie https://infrasecforum.pl/organizatorzy/
 15. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.

§3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. InfraSEC Forum 2022 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do InfraSEC Forum 2022 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w InfraSEC Forum 2022 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana InfraSEC Forum 2022, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed InfraSEC Forum 2022. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
 5. Link do logowania do InfraSEC Forum 2022 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień InfraSEC Forum 2022.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w InfraSEC Forum 2022 określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do InfraSEC Forum 2022 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do InfraSEC Forum 2022 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

§4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Spotkaniu Specjalnym FC Forum 2022 jest płatny.
 2. Uczestnik ma możliwość otrzymania rabatu w wysokości 100% ceny, wówczas udział w InfraSEC Forum 2022 nie wiąże się z koniecznością uiszczenia Ceny przez Uczestnika.
 3. Cena za udział w InfraSEC  Forum 2022 jest zależna od wybranego pakietu na stronie rejestracyjnej.
  W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi dobrowolne zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów, wówczas Uczestnikowi zostaje automatycznie naliczony rabat w wysokości 100% Ceny.
  Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w InfraSEC  Forum 2022.

§5. REZYGNACJA Z InfraSEC Forum 2022

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z InfraSEC  Forum 2022 bez ponoszenia kosztów do dnia  16 lutego 2022 r.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w InfraSEC Forum 2022 niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału online w E-konferencji, nie jest tożsame z rezygnacją z udziału w Konferencji

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu InfraSEC Forum 2022 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w InfraSEC Forum 2022 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w InfraSEC Forum 2021, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://infrasecforum.pl/polityka-cookies/
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg InfraSEC Forum 2022 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu InfraSEC Forum 2022 mogą być wykorzystywane do promocji InfraSEC Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia InfraSEC Forum 2022 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla InfraSEC Forum 2022: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na InfraSEC Forum 2022 lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie InfraSEC Forum 2022, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

INFRASEC FORUM 2023

09-10 lutego 2023 r.
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.